കിസാൻ ക്രഡിറ്റ് കാർഡ്

5 സെൻറ് ഭൂമിയെങ്കിലും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോൺ ലഭിക്കും. നാല് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ വരെ 5 സെൻറ് സ്ഥലം...

MICRO CREDIT FINANCE

Financial Assistance up to Project Cost of Rs. 60,000 is provided for small income generating activities. Up to Rs 60,000/- (Unit Cost) -...

MAHILA SAMRIDDHI YOJANA

It is also a Micro Finance for female with rebate in interest. Financial Assistance up to cost of Rs. 60,000/- is provided. Up to...

MAHILA KISAN YOJNA

This scheme is exclusively for rural women for taking up agriculture and/or mixed farming related economic activities for Projects...

LAGHU VYAVSAY YOJANA

Financial Assistance up to 90% where unit cost is Rs. 5.00 lakhs. Up to Rs. 5.00 Lakh (Unit Cost) - up to 90% of the Project Cost...

GREEN BUSINESS SCHEME

To provide financial assistance for activities which can tackle the climate change along with income generation. Eligibility Criteria The...

EDUCATIONAL LOAN SCHEME

This scheme is for providing financial assistance in pursuing full-time Professional/Technical courses. For students within India Loan...

BHARTIYA MAHILA BANK BUSINESS LOAN

The Bhartiya Mahila Bank is one such bank that lends the business loan up to the maximum value of Rs. 20 Crores to the manufacturing...

CENT KALYANI SCHEME - II

Purpose of Loan To generate continuous and sustainable employment opportunities for women entrepreneurs. Eligibility Woman Entrepreneurs, ...

Cent Kalyani Scheme

OBJECTIVE: To encourage Women Entrepreneurs to start new project or expand / modernize the existing unit. TARGET GROUP: New as well as...

DENA SHAKTI SCHEME

The Bank has modified its Dena Shakti Scheme - a scheme for financing to Women Entrepreneurs by including following activities / sectors...

Stand Up India Scheme

Small Industries Development Bank of India (SIDBI) Stand Up India Scheme facilitate bank loans between 10 lakhs and 1 crore to at least...

UDYOGINI YOJANA

Implemented by the Women Development Corporation, Udyogini is a scheme to provide subsidised loans to aspiring women entrepreneurs from...

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് 4 ലക്ഷം വരെ നേടാവുന്ന വായ്പ്പ പദ്ധതികൾ. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സഹകരണത്തോടെ

സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന 5 പദ്ധതികൾ മുഖാന്തരം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം ലോൺ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും...

സംരംഭകർക്കായി അഞ്ചു തരം ബിസ്സിനെസ്സ് വായ്പകൾ

സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. എന്നാൽ വലിയ ഒരു മുതൽ മുടക്കിൽ സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുക എന്നത് പലപ്പോഴും വളരെ ഏറെ...

മൈക്രോ യൂണിറ്റ് ഡവലപ്പ്മെൻ്റ് ഏൻറ് ഫൈനാൻസ് ഏജൻസി ലിമിറ്റഡ് (മുദ്ര)

സംരംഭകർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം. മൈക്രോ യൂണിറ്റ് ഡവലപ്പ്മെൻ്റ് ഏൻറ് ഫൈനാൻസ് ഏജൻസി ലിമിറ്റഡ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കപേരാണ്...

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കർഷകർക്കായി അനുവദിക്കുന്ന കാർഷിക വായ്പകൾ

1. കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്വന്തം ഭൂമിയിലോ പാട്ടഭൂമിയിലോ കൃഷിചെയ്യുന്ന 18 വയസുമുതൽ 70 വയസുവരെയുള്ള എല്ലാ കർഷകർക്കും കൂട്ടുകൃഷി...

സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ പദ്ധതി

കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനായി ഒരു കോടി രൂപ വരെ ലോൺ കൊറോണ മൂലം നിരവധി പേർ തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഈ...

കേരള വനിത വികസന കോർപ്പറേഷൻ നൽകുന്ന വ്യത്യസ്ത വായ്പ പദ്ധതികൾ

വനിതകൾക്ക് സർക്കാർ വായ്പ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ. പരമാവധി തുക 30 ലക്ഷം രൂപ. അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതിയും ലിങ്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള...