സുഭിക്ഷ കേരളം റെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി...

സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ... തരിശുനിലങ്ങളിൽ പൂർണമായി കൃഷിയിറക്കുക ഉല്പാദന വർധനവിലൂടെ കർഷകർക്ക് നല്ല വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുക, കൂടുതൽ...

കോവിഡ്-19 പാക്കേജില്‍ മുദ്രാ ലോണ്‍... അര്‍ഹതയുള്ളവർ.... ലഭ്യമാകുന്ന പരമാവധി ലോൺ തുക....

കൊറോണക്കാലത്തെ മുദ്രാ ലോണ്‍ പദ്ധതി പ്രകാരം ലോണ്‍ ലഭ്യമാകുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് (12 മാസം) പലിശ നിരക്കില്‍ രണ്ട് ശതമാനം കുറവ്....

ക്ഷീരകർഷകർക്ക് സബ്സിഡി ലോണുകൾ ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ... മാനദണ്ഡങ്ങൾ.... അന്വേഷിക്കേണ്ട വഴികൾ....

കൃഷിയിലൂടെയും അനുബന്ധ കൃഷിയിലൂടെയും ക്ഷീരകർഷകർക്ക് സർക്കാർ ലക്ഷങ്ങൾ സബ്‌സിഡി ആയി നല്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ അതിനൊക്കെ ഓരോ മാനദണ്ഡങ്ങൾ...

ക്ഷീരകർഷകർക്ക് കാലിത്തീറ്റയ്ക്ക് 50 ശതമാനവും പാലിന് 40000 രൂപ സബ്‌സിഡിയും

പാലിന് സബ്സിഡി: കർഷകർ ക്ഷീരസംഘത്തിൽ നൽകുന്ന ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് 4 രൂപ തോതിൽ കണക്കാക്കി പരമാവധി 40000 രൂപ വരെ കർഷകന്റെ ബാങ്ക്...

കേരള വനിതാ വികസന കോർപറേഷൻ കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ ലോൺ അനുവദിക്കുന്നു

സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വനിതകളുടെ സമഗ്ര പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ദേശീയ ധനകാര്യ...

കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ വായ്പ്പ പദ്ധതിയിൽ സർജിക്കൽ ഗ്ലൗസ് ,ഇരുമ്പ് ചൂലുകളുടെ നിർമാണം

സംരംഭകത്വ വികസന പദ്ധതിയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾ ഈടില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കുമെന്നു കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപറേഷൻ സിഎംഡി ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി...

പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാന നിധി (പി.എം. കിസാൻ) അപേക്ഷ ഫോറവും അപേക്ഷകർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും

പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാന നിധി (പി.എം. കിസാൻ) അപേക്ഷ ഫോറം അപേക്ഷകർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ FOR MORE BE IN TOUCH WITH US; MOBILE&...

സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ പദ്ധതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം

സംസ്ഥാന ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷൻ പദ്ധതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം FOR MORE BE IN TOUCH WITH US; MOBILE& BUSINESS WHATS...

സംസ്ഥാനവിഷ്കൃത പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കൃഷിനാശത്തിനുള്ള ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ

സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധി/ സംസ്ഥാനവിഷ്കൃത പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കൃഷിനാശത്തിനുള്ള ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ FOR MORE BE IN TOUCH WITH...

FCRA REGISTRATION

FCRA Registration& Fund for NGO FCRA registration and a good FCRA status, both are compulsory to access any foreign funds by NGOs working...

35AC REGISTRATION

Requirements All The Documents of NGO. Photos of activities done by NGO. Resolution for the FCRA Registration. THE 35AC APPLICATION AND...

NGO REGISTRATION

NGO is now a widely used word denoting to registered trusts, societies, cooperative societies, endowments, non-profit companies, etc....

പുനരുജ്ജീവൻ

കോവിഡ്-19 എന്ന മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച വ്യാപാര തകർച്ചയിൽ നിന്നും വ്യാപാര-വ്യവസായ സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ARE രൂപികരിച്ചു...

നവജീവൻ വായ്പാ പദ്ധതി

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വായ്പ പദ്ധതിയാണിത്.. മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്ക് ഒരു സംരംഭം...

ഡയറി സംരംഭക വികസന പദ്ധതി

പശു തൊഴുത്തിന് 7 ലക്ഷം രൂപയും, ആടിന് 5 ലക്ഷം രൂപയും ലോൺ. 25% സബ്‌സിഡിയും. സ്ത്രീകൾക്കും പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗക്കാർക്കും 33%...

വനിതകളിലെ സംരംഭകത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി നടപ്പാക്കുന്ന 10 പ്രധാന പദ്ധതികൾ

1. സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇന്ത്യ · 2016-17 മുതൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പാക്കിവരുന്നു. · 0 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലും ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെയും വായ്പ...

പ്രവാസികൾക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്‌പ_കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ

പ്രവാസികൾക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്‌പ്പ. പലിശ 3 മുതൽ 4 ശതമാനം വരെ മാത്രം ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട്....

2 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലോൺ | കേരളത്തിൽ ഉള്ളവർക്കു അപേക്ഷ കൊടുക്കാം

ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നതോടെ പലരുടെയും ജോലി നഷ്ടപെട്ടിരുന്നു. ചിലർ ലോൺ എടുത്ത് സ്വന്തം സംരംഭം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ മറ്റൊരു...